GLM Sambia – Työn painopisteet

GLM Sambia tukee kestävää kehitystä ja yhteisöjen toimeentuloa Sambian maaseudulla. Järjestön työ keskittyy kestävään maatalouteen, ympäristötietoisuuden lisäämiseen, yhteisöjen kapasiteetin vahvistamiseen sekä vaikuttamistyöhön.

Kestävä maankäyttö

Green Living Movement AgroforestryGLM Sambia edistää kestävää maankäyttöä, kuten peltometsä- ja luomuviljelyä sekä puidenistutusta, ja järjestää aiheesta koulutuksia. Näiden toimintatapojen käyttöönottoa tuetaan erityisesti pienviljelijöiden keskuudessa, sillä he ovat riippuvaisia maanviljelystä, mutta teollisesti valmistetut lannoitteet ovat heille usein liian kalliita ja ajoittain vaikeasti saatavissa. Peltometsäviljelyssä yhdistetään viljelykasvien ja typensitojapuiden kasvatus ja hyödynnetään siten luonnonmukaisia kasvua edistäviä ja maan kasvukuntoa ylläpitäviä menetelmiä. Luomuviljelyssä puolestaan käytetään kompostijätteitä ja muita luonnollisia menetelmiä lannoitteina ja torjunta-aineina.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

Green Living Movement Climate Change

Ilmastonmuutoksen seurauksia on jo havaittavissa Sambiassa. GLM Sambia lisää tietoisuutta ilmastonmuutoksesta syistä ja seurauksista maanviljelijöiden keskuudessa sekä tukee heitä hillitsemään ilmastossa tapahtuvia muutoksia ja sopeutumaan niiden vaikutuksiin. GLM järjestää kylätapaamisia, viestii radiolähetysten kautta sekä kouluttaa kyliin asiantuntijoita, jotka pystyvät kouluttamaan muita. Kestävät viljelymenetelmät, monipuoliset tulonlähteet ja hyvinvoiva ympäristö ovat esimerkkejä sopeutumiskeinoista. Verkostojensa kautta GLM Sambia tekee myös ilmastonmuutokseen liittyvää vaikuttamistyötä.

Toimeentulon turvaaminen

green living movement_fishfarmingMonissa kehityshankkeissa on jo vuosia keskitytty yhteisöjen ruokaturvan parantamiseen. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, sillä ruokaturvan kestävyys edellyttää myös taloudellisen toimeentulon turvaamista. Tuloja tarvitaan lisäksi koulutuksen, terveydenhuollon sekä vaatteiden ja muiden perustarpeiden rahoittamiseen. GLM Sambia tukee toimeentulon lähteitä monipuolistavia hankkeita, jotka parantavat yhteisöjen mahdollisuuksia ansaita rahaa ja kehittää elinkeinojaan. Tällaisia ovat esimerkiksi myllyjen perustaminen, mehiläistenhoito sekä kalanviljely.

Kapasiteetin vahvistaminen ja yhteisöjen välinen yhteistyö

ryhmätyöskentelyäGLM Sambia järjestää viljelijöille lisäksi monenlaisia muita kapasiteettia vahvistavia koulutuksia ja vierailuja esimerkiksi seuraavista aiheista: johtamistaidot, konfliktitilanteiden hallinta, varainhoito, kirjanpito sekä hankeseuranta ja -arviointi. Tämä auttaa yhteisöjä ottamaan vastuuta kehitystoiminnasta ja toteuttamaan hankkeita itsenäisesti ja ammattitaitoisesti. GLM myös koordinoi yhteisöjen välisiä tapaamisia, jotka lisäävät näiden keskinäistä vuorovaikutusta ja helpottavat viljelijöiden oppimista toisiltaan.

Vaikuttamistyö

green living movement_advocacyMonien maaseudun yhteisöjen yhteydet päätöksentekijöihin ovat rajalliset, eikä heillä ole tietoa oikeuksistaan vaatia asioita, mitä valtion tulisi heille taata. GLM Sambia järjestää viljelijöille koulutusta kampanjointi- ja lobbaustaidoista voimaannuttaakseen yhteisöt osallistumaan tietoperustaiseen vaikuttamistyöhön ja lisätäkseen heidän dialogiaan perinteisten ja poliittisten johtajien kanssa.

Tietoisuuden lisääminen ja tiedon jakaminen

agricultural showGLM Sambia lisää paikallisyhteisöjen tietoisuutta politiikan kehitysprosesseista sekä kansallisista kehityskysymyksistä. Se myös dokumentoi kokemuksensa ja oppimansa asiat jakaakseen tietoa samanmielisten järjestöjen kanssa paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. GLM Sambia on lisäksi mukana useissa kansalaisjärjestöjen verkostoissa, jotka mahdollistavat oppimisen sekä kokemusten jakamisen muiden toimijoiden kanssa.

Oppilaitosyhteistyö

green living movement volunteersGLM Sambia tukee nuorten osallistumista järjestön työhön ja tekee yhteistyötä akateemisten oppilaitosten kanssa tarjotakseen opiskelijoille mahdollisuuden saada käytännön kenttäkokemusta omalta alaltaan. Tämä tukee nuorten kehitystä osaaviksi johtajiksi, jotka pystyvät toteuttamaan hankkeita asiantuntevalla ja tutkimukseen perustuvalla tavalla ja jotka voivat myös toimia GLM:n yhteiskunnallisen muutoksen ja ympäristönsuojelun lähettiläinä.

Hiv- ja aids-tietoisuus sekä tasa-arvon edistäminen

green living movement_aidsGLM Sambia valtavirtaistaa hiv- ja aids-tietoisuuden lisäämisen kaikessa toiminnassaan yhteistyöyhteistöissään. Se myös edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa varmistamalla naisten yhdenveroiset mahdollisuudet osallistua GLM:n hankkeisiin ja niihen liittyvään päätöksentekoon.

Konsultipalvelut

green living movement_trainingGLM Sambia tarjoaa konsulttipalveluja paikallisille ja kansainvälisille kehitysjärjestöille esimerkiksi osallistavista toimintamalleista (PRA/PLA), yhteisöjen mobilisoinnista sekä hankeseurannasta ja -arvioinnista.