Sambia – Kyläyhteisöt

GLM tekee yhteistyötä seuraavien 11 kyläyhteisön kanssa:

Keskiprovinssi:

  • Chisamban piirikunta: Chamuka ja Chikonkomene
  • Kapiri Mposhin piirikunta: Chilipamushi
  • Mumbwan piirikunta: Shimbizhi
  • Serenjen piirikunta: Chibobo, Kundalumwanshya, Luanshimba ja Nambo

Copperbelt-provinssi:

  • Luanshyan piirikunta: Kafubu Farm Block

Eteläprovinssi:

  • Monzen piirikunta: Chiyumu ja Chisuwo

Chamuka

Lisätietoja tulossa pian!

Chibobo

Green Living Movement ChiboboChibobo on GLM:n pitkäaikaisin yhteistyökylä, sillä kumppanuus alkoi jo vuonna 2001. Se sijaitsee 30 km länteen Serenjen kaupungista ja siellä on noin 2 500 asukasta. Kylän pääelinkeinot ovat sadon ja pieneläinten, kuten kanojen, myynti. Suurimpia haasteita ovat peltotöihin ja ympärivuotiseen kasteluun tarvittavien välineiden puute. GLM on toteuttanut kylässä useita hankkeita, jotka ovat keskittyneet muun muassa kestävään luonnonvarojen käyttöön sekä luonnonmukaiseen tuholaistorjuntaan. Koulutuksia on lisäksi järjestetty varainhoidosta, johtamistaidoista, konfliktitilanteiden hallinnasta sekä hankeseurannasta.

Chikonkomene

Lisätietoja tulossa pian!

Chilipamushi

Green Living Movement BeekeepingChilipamushi sijaitsee 30 km itään Kabwen kaupungista. Toisin kuin GLM:n muut yhteistyökylät Chilipamushi on tyypillinen periurbaani, väestöltään heterogeeninen asuinalue. Kulkuyhteydet ovat hyvät ja siellä on puhelin- ja sähköverkko. Suurin osa asukkaista saa elantonsa epävakaista toimeentulonlähteistä, kuten pätkätöistä Kabwessa. Kaupungin ja päätien läheisyys myös altistaa yhteisön vieraille kulttuurisille vaikutuksille. GLM teki kylässä vuonna 2000 PRA-arvioinnin (Participatory Rural Appraisal), jonka pohjalta hankkeita alettiin kehittää. Vuonna 2003 GLM tuki paikallisen viljelijäryhmän perustamista edistääkseen kestävää maankäyttöä sekä vahvistaakseen yhteisön hankehallintataitoja. Viljelijäryhmä on GLM yhteistyöryhmistä pienin.

Chisuwo

Chisuwo on GLM:n uusi yhteistyökylä. Kumppanuus alkoi suunniteltaessa uutta ilmastokestävät elinkeinot -hanketta vuonna 2013. Yhteisö sijaitsee 30km kaakkoon Monzen kaupungista ja siellä on noin 500 asukasta, joista suurin osa on nuoria. Chisuwossa asuu vain tonga-heimon jäseniä ja he noudattavat vahvasti heimon perinteitä. Kylä on Monzen piirikunnan suurin rakennusmateriaalien toimittaja, ja maanviljely onkin jäänyt tiilien ja harkkojen valmistuksen myötä sivuelinkeinoksi. Lisätuloja saadaan lisäksi karjanhoidosta. GLM edistää kylässä kestäviä maanviljelymenetelmiä sekä voimaannuttaa nuoria, jotta he osallistuisivat enemmän yhteisön kehitykseen.

Chiyumu

Yhteistyö Chiyumun kanssa aloitettiin uuden ilmastokestävyyshankkeen kautta vuonna 2013. Yhteisö sijaitsee 33km länteen Monzen kaupungista ja koostuu neljästä kylästä: Bulongo, Hatembo, Hachilala ja Hanene. Kylien pääelinkeino on maanviljely ja yleisimpiin viljeltylajikkeisiin kuuluvat maissi, puuvilla, maapähkinät, tomaatti ja auringonkukat. Lähes jokaisella viljelijällä on karjaa, mikä onkin yksi tärkeimmistä lisäelinkeinoista alueella. Chiyumussa ei ole toteutettu kuin muutamia kehityshankkeita. GLM:n uusi ilmastokestävyyshanke vahvistaa kyläläisten kapasiteettia järjestämällä koulutuksia esimerkiksi kestävistä maanviljelymenetelmistä, yrittäjyydestä ja johtamistaidoista.

Kafubu Farm Block

kafubuKafubu Farm Block on noin 17 000 asukkaan yhteisö. Vaikka se sijaitsee vain 30 km päässä Luanshyan kaupungista, sinne on hankala kulkea tien huonon kunnon vuoksi. Alueesta oli alun perin tarkoitus kehittää kaupallinen maatalouden keskus. Hanke jäi kuitenkin puolitiehen, ja alue jaettiin pieniksi viljelypalstoiksi entisille kaivostyöläisille. Heidän viljelytaitonsa ovat pikkuhiljaa kehittyneet ja he pystyvät nyt ansaitsemaan elantonsa omalla tuotannollaan. Kylän tärkeimmät toimeentulonlähteet ovat maito ja maissi. Luotettavien markkinoiden löytäminen tuotteille on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. GLM:n tavoitteena on vahvistaa viljelijöiden osaamista kestävästä maanviljelystä sekä tukea vaihtoehtoisten toimeentulonlähteiden käyttöönottoa

Kundalumwanshya

kundalumwanshyaKundalumwanshya on 5 000 asukkaan kylä, joka sijaitsee 105 km Serenjestä kaakkoon mäkisellä alueella Muchingan jyrkänteen juurella. Alueen luonto on pääosin miombo-metsää, joka on kuitenkin kärsinyt vuosia jatkuneesta kaskiviljelystä. Kylän syrjäinen sijainti myös hankaloittaa viljelijöiden pääsyä markkinoille. Alueella ei toiminut ainoatakaan kansalaisjärjestöä ennen vuotta 2001, ja GLM oli ensimmäinen järjestö, joka käynnisti kylässä kehityshankkeita. Tällä hetkellä kylässä toimii GLM:n kanssa yhteistyössä viisi viljelijäryhmää. Vuosien varrella kylässä on toteutettu useita eri hankkeita, joilla on pyritty edistämään kestävää maankäyttöä, parantamaan yhteisön toimeentuloa, helpottamaan markkinointia sekä kehittämään infrastruktuuria ja palveluja.

Luanshimba

Green Living Movement LuanshimbaLuanshimba on noin 2 000 asukkaan kylä 115 km Serenjestä etelään. Kylän pääelinkeino on maanviljely, mutta sen ympärivuotiset vesivarat tarjoavat mahdollisuuksia myös kaupalliseen puutarhanhoitoon ja kalankasvatukseen, joita ei ole vielä täysin hyödynnetty. Yhteistyö GLM:n kanssa alkoi vuonna 2005, ja jo seuraavana vuonna kylään rakennettiin koulu Edinburgh Global Partnershipsin (EGP) rahoituksella. GLM on myös tukenut kylässä kahden viljelijäryhmän perustamista, joiden toiminta keskittyy pääosin kestävään maatalouteen ja sadon markkinointiin.

Nambo

Green Living Movement NamboNambo on 2 000 asukkaan kylä mäkisellä alueella 120 km Serenjestä etelään. Kylän halki virtaava Nambo-joki on kyläläisten pääasiallinen vedenlähde. Yhteisö saa elantonsa maanviljelystä sekä muista yhteisön yhteisesti että kotitalouksien itsenäisesti harjoittamista elinkeinoista, kuten mehiläistenhoidosta. GLM aloitti toiminnan Nambossa vuonna 2001 ja nykyään yhteistyötä tehdään kolmen viljelijäryhmän sekä Nambon koulun kanssa. Viljelijäryhmille on järjestetty koulutuksia peltometsäviljelystä, mehiläistenhoidosta, johtamistaidoista, varainhoidosta sekä vaikuttamistyöstä. GLM on lisäksi kehittänyt kylän infrastruktuuria muun muassa tukemalla 25 metriä pitkän sillan rakentamista Lukusashi-joen yli. Sillasta huolimatta tien huono kunto vaikeuttaa yhä viljelijöiden pääsyä markkinoille.

Shimbizhi

Green Living Movement ShimbizhiShimbizhi on periurbaani asuinalue Mumbwan kaupungin kaakkoislaidalla. Yhteisön 10 000 asukasta ovat useista eri heimoista ja se on muita GLM:n yhteistyökyliä huomattavasti heterogeenisempi. Yhteisön pääelinkeino on maatalous. Suuri osa asutuista alueista on puuttomia, sillä puuhiilen tuotanto ja metsien hakkuu viljelymaiksi ovat johtaneet metsien häviämiseen. GLM työskentelee yhteisössä edistääkseen peltometsäviljelyä ja puutarhojen perustamista, sillä tämä parantaisi kotitalouksien ravitsemusta ja monipuolistaisi elinkeinoja.