Sambia – Päättyneet hankkeet

Ympäristö- ja luonnonvarojen yhteisöpohjaisen hallinnan vahvistaminen (2015-2019)

Plan-inauguration-ChisambaHankkeella tuetaan yhteisöjen kykyä vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin Chamukan ja Chikonkomenen kylissä. Se toteutetaan yhteistyössä Plan International Sambian kanssa Plan Internationalin saksalaisen maatoimiston myöntämällä avustuksella. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa köyhtynyttä maaperää ja metsäalueita sekä parantaa tuottavuutta kestävien viljelymenetelmien avulla. Hanke kannustaa uudenlaiseen yritystoimintaan, kuten hunajantuotantoon, kalanviljelyyn ja puiden istutukseen, ja avaa siten uusia markkinamahdollisuuksia sekä tukee yhteisöjen kykyä ansaita toimeentuloa ympäri vuoden.

Paikallisyhteisöjen elinkeinojen ilmastokestävyyden kehittäminen (2014-2016, jatkohanke 2017-2019)

green_living-movement_climate_changeHankkeella vahvistetaan yhteisöjen sopeutumista ja kantokykyä muuttuvassa ilmastossa kasvattamalla niiden tietoisuutta ja osaamista. Hanke toteutetaan yhdessä GLM Suomen kanssa Kafubun, Shimbizhin, Chiyumon ja Chisuwon kylissä, ja se saa rahoituksensa Suomen ulkoministeriöltä. Hanke parantaa kyläläisten ruokaturvaa ja monipuolistaa toimeentulon lähteitä ilmastoälykkäiden menetelmien avulla (esim. peltometsäviljely, luonnonmukainen puutarhanhoito ja pieneläintuotanto). Hanke tukee yhteisölähtöisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin sekä vahvistaa paikallisyhteisöjen vaikuttamistaitoja. Lue lisää >>

Viljelijän markkinat - Tuottaville markkinoille pääsyn mahdollistaminen (2012-2014, jatkohanke 2015-2016)

green living movement_marketingHankkeen tavoitteena on helpottaa tuotteiden markkinointia ja parantaa viljelijöiden pääsyä tuottaville markkinoille. Sitä toteutetaan Kundalumwanshyan, Nambon ja Luanshimban kylissä yhteistyössä GLM Suomen kanssa Suomen ulkoministeriön rahoituksella. Hankkeen puitteissa yhteisöille järjestetään koulutuksia markkinointitaidoista. Lisäksi kyliin on hankittu aaseja, jotka helpottavat sadon kuljetusta markkinoille sekä toimivat työvoimana tilakokojen ja satojen kasvattamiseksi.

Yhteisöjen ilmastonmuutokseen sopeutumista tukeva hanke (Community Climate Change Adaptation through Integrated Resource Utilisation) (2012-2013)

Green Living Movement Climate ChangeHanke tuki yhteisöjen ilmastoälykkäitä innovaatioita, sillä GLM uskoo, että paikallisten resurssien (kuten maa-alan, ympärivuotisten vesivarojen, metsän ja karjan) viisas, integroitu käyttö parantaa yhteisön tuottavuutta mutta myös sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Lisäämällä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta hanke myös inspiroi paikallisyhteisöjä ottamaan vastuuta luonnonvarojen käyttötavoistaan. Hanke toteutettiin Kundalumwanshyan, Nambon ja Luanshimban kylissä Civil Society Environment Fundin (CSEF) rahoituksella.

Viljelijöiden päiväkirjat (Bridging Knowledge Systems, BKS) (2012-2013)

Green Living Movement BKS 1Hankkeen tavoitteena oli yhdistää tuholaishallintaan ja -torjuntaan liittyvä tieteellinen ja perinnetieto. Tätä varten kerättiin viljelijöiden omakohtaisia havaintoja tärkeimmistä Sambiassa harjoitettavista viljelymuodoista (peltometsäviljely, kaskiviljely, maan kasvukuntoa ylläpitävä viljely ja perinteinen maatalous) ja menetelmät tutkittiin tieteellisesti. Hanke toteutui yhteistyössä brittiläisen Lancaster Universityn ja Sambian yliopiston kanssa, ja siihen osallistui 30 viljelijää Chibobosta ja Kundalumwanshyasta. Hankkeen tuloksena Chiboboon perustettiin viljelijöiden johtama laboratorio tuholaisten säilyttämistä sekä koetulosten ja kenttälöydösten esittelyä varten.

Metsäpalstojen perustaminen (Woodlot Establishment Project) (2011-2013)

green living movement_woodlotPuuhiilen tuotannosta ja metsien hakkuista viljelymaiksi johtuva metsäkato on yksi Sambian suurimmista ympäristöongelmista. Tämä hanke puuttui tähän ongelmaan tukemalla yhteisomisteisten ja kotitalouskohtaisten metsäpalstojen ja puutarhojen perustamista Kafubu Farm Blockissa Suomen Maan Ystävien tuella. Hanke monipuolisti kyläläisten toimeentulonlähteitä sekä paransi näiden taloudellista kestävyyttä, sillä perheet pystyvät ansaitsemaan tuloja ympäri vuoden. Samalla hanke pienensi luonnonmetsille aiheutuvaa kuormitusta sekä tuki ympäristön hyvinvointia ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Vihreä kylä -hanke (2008-2013)

Laston Bwalya pellollaanHankkeella tuettiin yhteisöprojekteja, jotka tähtäävät kotitalouksien ruokaturvan ja toimeentulon parantamiseen, ympäristön tilan kohentamiseen, kestävään tuotantoon, infrastruktuurin kehittämiseen sekä hallinnon tehostamiseen yhteisöissä ja viranomaistasolla. Hanketta toteutettiin alunperin neljässä yhteisössä (Kundalumwanshya, Nambo, Luanshimba ja Chibobo) yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun oppilaskunnan TUOn kanssa. Hankkeen toisessa vaiheessa (2011-2013) kylissä käynnissä olevaa toimintaa laajennettiin ja käynnistettiin myös uusilla alueilla (Shimbizhi ja Kafubu). Hanketta rahoitti Suomen ulkoministeriö.

Toimeentulonlähteiden kehittämishankkeet (2005->)

hammer millRuokaturva ei yksin takaa pienviljelijöiden kestävää toimeentuloa. Sadosta ei usein riitä tarpeeksi ravintoa ja tuloja seuraavaan satoon saakka, ja lisätuloja perustarpeiden, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen, kustantamiseen tarvitaan kipeästi. Toimeentulonlähteitä kehittämällä viljelijät voivat laajentaa tilakokoja ja kasvattaa satoaan. Yhteisöjen taloudellisen tilanteen parantamiseksi GLM on tukenut neljän vasaramyllyn (Kafubu, Kundalumwanshya, Nambo ja Chibobo), kahden sikalan (Muoyo ja Luanshimba) ja yhden kanalan (Chibobo) perustamista. Hankkeiden rahoittajina toimivat Saksan suurlähetystö, Edinburgh Global Partnerships (EGP) ja GLM Suomi.

Infrastruktuurin kehittämishankkeet (2002->)

clinicGLM Sambia on tehnyt vuodesta 2002 lähtien yhteistyötä Kepa Sambian ja EGP:n kanssa kehittääkseen kylien infrastruktuuria yhteisöjen itsensä johdolla. Yhteistyön tuloksena on toteutettu seuraavat hankkeet: kolme viljan markkinointikeskusta (Chibobo, Kundalumwanshya ja Nambo), kaksi yhteisökoulua (Luanshimba ja Nambo), terveyskeskus (Kundalumwanshya) sekä Lukusashi-joen ylittävä 50 metriä pitkä silta Namboon.

 

Viljelijäyhteisöjen kapasiteetin vahvistaminen (Agriculture Community Capacity Building) (2007-2008)

green living movement_cattleHanke toteutettiin yhteistyössä PELUM (Participatory Ecological Land-Use Management) Zambian kanssa ja siihen osallistuivat Kundalumwanshyan, Luanshimban, Chibobon ja Chilipamushin viljelijäryhmät. Hanke keskittyi yhteisöjen kapasiteetin vahvistamiseen erityisesti seuraavilla alueilla: kalankasvatus (ml. tekoaltaiden rakennus), luomuviljelyyn perustuva puutarhanhoito, karjanhoito (vuohet ja nauta) sekä johtamistaidot.

Yhteisöjen metsänhoito, ruokaturva, terveys ja toimeentulo (Community Forestry Food, Good Health and Income Security) (2007-2008)

green living movement_green villageHankkeen tavoitteena oli kohentaa ympäristön tilaa sekä parantaa kotitalouksien ruokaturvaa ja toimeentuloa. Sen puitteissa perustettiin metsäpalstoja ja hedelmätarhoja sekä järjestettiin koulutusta näiden ylläpidosta. Hanke auttoi monipuolistamaan kylien toimeentulonlähteitä ja pienensi luonnonmetsille aiheutuvaa kuormitusta. Yhteensä 60 viljelijää osallistui hankkeeseen ja sen toteutuksesta kuvattiin dokumenttielokuva. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kanadan suurlähetystön kanssa Kundalumwanshyan, Nambon, Luanshimban ja Chibobon kylissä.

The Green Times -sanomalehti (2003-2005)

Green Living Movement Green TimesKuukausittain ilmestyvä, ympäristöasioihin keskittyvä The Green Times -lehti kehitettiin GLM Sambian äänitorveksi ja viestintäkanavaksi, sillä ympäristöasioita ei käsitelty riittävästi Sambian valtamediassa. Lehdellä oli laaja levikki ja se auttoi herättämään päättäjien huomion moniin kehityskysymyksiin liittyen. Lehti myös tarjosi maaseudun yhteisöille mahdollisuuden kommunikoida ulkomaailman ja päättäjien kanssa, ja muun muassa ympäristöalan opiskelijat ja aktivistit käyttivät sitä vaikuttamistyössä ja tiedonlähteenä. Hankkeen rahoittajana toimi Siemenpuu-säätiö.

Kapasiteetin vahvistaminen, maankäyttö ja kestävä kehitys (Capacity Building, Land Management and Sustainable Development) (2001-2007)

Beggy Chibuye syö maniokkia eli cassavaaHanke toteutettiin yhteistyössä Kepa Sambian kanssa kaikissa GLM:n yhteistyökylissä Serenjen ja Kapiri Mposhin piirikunnissa. Tavoitteena oli edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä vahvistamalla yhteisöjen kapasiteettia ja tukemalla ympäristöystävällisiä viljelymenetelmiä. Hankkeen peltometsäviljelyä, mehiläistenhoitoa ja useita muita aiheita käsitteleviin koulutuksiin osallistui yhteensä 150 viljelijää. Samalla vahvistettiin yhteisöjen johtamis- ja hallintomenetelmiä. GLM:n työntekijät ja jäsenet osallistuivat lisäksi useisiin paikallisiin ja kansainvälisiin kapasiteettia vahvistaviin ohjelmiin.